Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper: P & P Golf- Fitting 'n Fun
Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan verkoper opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van diensten.
Consument: de afnemer / eindgebruiker van goederen en diensten.
Producten: het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

Artikel 2 - Algemeen

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen koper en verkoper zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat u akkoord gaat met de door P & P Golf- Fitting 'n Fun opgestelde algemene voorwaarden.Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Verkoper behoudt zich het recht de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3 - Kwaliteit en aanbod

P & P Golf- Fitting 'n Fun biedt producten aan met een zeer hoge kwaliteit, zoals deze bij haar directe leveranciers worden verkregen. Al onze producten hebben een bewezen werking, echter verkoper garandeert geen enkel resultaat door het gebruik van de producten en kan derhalve hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

P & P Golf- Fitting 'n Fun staat ervoor in, dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt dit duidelijk vermeld.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, de wijze van betaling, de verzendkosten en overige condities.

Artikel 4 - Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en de verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht de prijzen te wijzigen, in het bijzonder, wanneer dat op grond van wettelijke maatregelen dient te gebeuren.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie hiervan door P & P Golf- Fitting 'n Fun. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal P & P Golf- Fitting 'n Fun hiervan een bevestiging toesturen per email. Zolang P & P Golf- Fitting 'n Fun nog geen bevestiging heeft gestuurd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Verkoper is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien P & P Golf- Fitting 'n Fun een online bestelling niet aanneemt, wordt de koper hiervan onmiddellijk per email op de hoogte gesteld.

Artikel 5 - Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders is vermeld of overeengekomen.

Betalingen worden volledig (in één keer) vooraf voldaan met iDEAL, contant of Bancontact.

Betaling kan geschieden zoals hierboven vermeld. Echter kunnen in bepaalde gevallen, nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank, geldt als datum van betaling, de datum van bijschrijving op de bankrekening van verkoper.

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is P & P Golf- Fitting 'n Fun gerechtigd, de overeenkomst (en verdere overeenkomsten die zijn afgesloten) op te schorten, dan wel te ontbinden.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen, in de periode tussen de bestelling en uitvoering, zal P & P Golf- Fitting 'n Fun deze prijsverhoging niet aan de koper doorberekenen, maar voor eigen rekening nemen.

Artikel 6 - Levering

De door verkoper opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding dan wel annulering van de bestelling, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is, dat redelijkerwijze niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand wordt gehouden.

Verzending van de producten vindt, in principe, uiterlijk op de 3e werkdag plaats na ontvangst van de betaling.

Verkoper is bevoegd om bij de verzending van de bestelling gebruik te maken van diensten van derden.

Artikel 7 - Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. Wordt dit niet gedaan, dan is de koop een feit.

Deze herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat de consument, of een door de consument aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in ontvangst heeft genomen of:

- als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

- als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de koper, of een door de koper aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

De herroeping dient te worden gericht aan:

P & P Golf-Fitting 'n Fun
Jac. de Waalstraat 41
4586 AD Lamswaarde

of per e-mail: info@penpgolf.nl

Retouren kunnen worden gestuurd naar:

P & P Golf-Fitting 'n Fun
Jac. de Waalstraat 41
4586 AD Lamswaarde

Artikel 8 - Verplichtingen van de consument tijdens de herroepingstermijn

Tijdens deze termijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts in die mate worden uitgepakt of worden gebruikt, om te kunnen beoordelen of het product voldoet aan de wensen van de consument.

De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product, die het gevolg is van een manier van omgaan met het product, die verder gaat dan toegestaan.

Artikel 9 - Uitoefening van het herroepingsrecht en de kosten daarvan

Om van het herroepingsrecht gebruik te maken, dient de consument P & P Golf- Fitting 'n Fun hiervan op de hoogte te stellen, via een schriftelijke verklaring per post of per e-mail.

Indien de consument gebruik heeft gemaakt van het recht op herroeping binnen de gestelde termijn, zendt hij of zij het product (of producten) zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van herroeping, terug aan P & P Golf- Fitting 'n Fun.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele staat en verpakking en conform de door de P & P Golf- Fitting 'n Fun verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 10 - Gevolgen herroeping

Indien de overeenkomst door de consument wordt herroepen, ontvangt hij of zij alle betaalde bedragen die betrekking hebben op de herroeping, binnen 14 dagen retour. Het retour gestuurde product (of producten), dient dan wel binnen de gestelde termijn, door P & P Golf- Fitting 'n Fun daadwerkelijk terug ontvangen te zijn. Terugbetaling geschiedt middels hetzelfde betaalmiddel waarmee het bedrag betaald is.

Voor de terugbetaling zal P & P Golf- Fitting 'n Fun geen kosten in rekening brengen.

De consument is zelf verantwoordelijk voor de directe kosten die gemaakt dienen te worden voor het terugzenden van het product (of producten) naar P & P Golf- Fitting 'n Fun.

Artikel 11 - Uitzonderingen herroepingsrecht

De volgende uitzonderingen zijn van toepassing op het herroepingsrecht.

Uitsluiting van herroepingsrecht zijn de volgende producten:

de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming en waarvan de verzegeling is verbroken.

levering van producten die na levering onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

geleverde producten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft.

de levering van losse kranten, tijdschriften of magazines.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas in wanneer de koper, door wat hij of zij op grond van enige overeenkomst aan P & P Golf- Fitting 'n Fun is verschuldigd, reeds heeft voldaan.

Het risico ter zake van de producten, gaat al op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 13 - Reclames en aansprakelijkheid

De consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient hij of zij de verkoper daarvan zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft P & P Golf- Fitting 'n Fun de keuze, de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Hoewel wij proberen u zo goed mogelijk te adviseren en te informeren over de producten en het gebruik daarvan, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor: verkeerd gebruik en/of uit het gebruik van de producten voorvloeiend letsel, schade, bijwerkingen of allergische reacties.

Artikel 14 - Bestellingen en Communicatie

Voor misvattingen, schade, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en verkoper, dan wel tussen verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en verkoper, is verkoper niet aansprakelijk, tenzij voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld ervan.

Artikel 15 - Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: iedere tekortkoming welke niet aan verkoper kan worden toegerekend, omdat hij of zij niet te wijten is aan zijn of haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn of haar rekening komt.

Artikel 16 - Overige bepalingen

Indien de koper aan P & P Golf- Fitting 'n Fun schriftelijk of per e-mail opgave doet van een adres, is verkoper gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de koper aan verkoper schriftelijk of per e-mail opgave doet van een ander adres, waaraan de geplaatste bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door verkoper gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat verkoper deze voorwaarden soepel toepast.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Nog vragen?

Indien u nog vragen heeft kunt u natuurlijk te allen tijde contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website of een e-mail sturen naar info@penpgolf.nl